Massagepraktijk Antje Tardy

Fiscaal voordeel

Aftrek loonbelasting
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden worden de stoelmassages door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uitDe stoelmassage vindt plaats tijdens werktijdDe werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassageEr is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemerAftrek omzetbelasting (BTW)

Indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarde als voor de vrije verstrekking, kan de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uitDe stoelmassage vindt plaats tijdens werktijdDe werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassageEr is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemerGemeenten en provincies die geen BTW afdragen kunnen een beroep doen op het BTW compensatiefonds dat per 1 januari 2003 in werking is getreden. Op de website van het Ministerie van Financiën is uitgebreide informatie hierover te vinden, inclusief een BTW teruggaafformulier.

Aftrek voorbelasting
Afnemer prestatie; stoelmasseuse. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein verbruiksbelastingen Besluit van 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag:
Een ondernemer sluit met een masseuse contracten af, waarbij de masseuse tegen betaling massage verricht bij werknemers, met het doel stressgerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen. De spanningen kunnen aanleiding geven tot klachten zoals bijvoorbeeld rugklachten, RSI en/of een algemeen verminderd welzijnsgevoel. Teneinde deze klachten te verminderen worden hoofd, nek, schouders, armen en handen gemasseerd. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de werkplek, in een speciaal daarvoor ontworpen stoel. Per behandeling wordt een bedrag aan de werkgever in rekening gebracht.

1. Is de ondernemer de afnemer van de onderhavige prestatie? zo ja,
2. Kan hij de voorbelasting ter zake in aftrek brengen? Zo ja,

Is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) van toepassing?

Antwoord:
1. De werkgever contracteert en betaalt de masseuse. De werkgever kan gelet op het contract met de masseuse en het genot dat hij van de prestaties heeft, worden aangemerkt als de afnemer van de prestaties.
2. De ondernemer heeft om die reden op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting.

De massages hebben onder meer tot doel spanningen weg te nemen en het algemene welzijnsgevoel van de werknemers te bevorderen. De werknemers kunnen met deze massage (ook buiten de werksfeer om) gebaat zijn. Dit mogelijke consumptieve element acht ik onder de gegeven omstandigheden evenwel volstrekt ondergeschikt aan het belang dat de werkgever daarvan heeft. De werkgever hoopt en verwacht immers dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorzieningen zoals bedoeld in het BUA, zodat de aftrek van voorbelasting niet wordt uitgesloten.